Retningslinjer for utnevnelse av æresmedlemmer

1. Personer som har gjort en innsats av stor betydning for norsk havforskning kan foreslås til æresmedlem.
2. Medlemmer av NHF har anledning til å fremme forslag på kandidater til æresmedlemskap.
Forslag på æresmedlem må sendes styret innen 4 måneder før årsmøtet.
3. Kandidater til æresmedlemskap bedømmes av en komité oppnevnt av styret i NHF. Komitéen skal bestå av 3 personer hvorav en person som arbeider innen marinbiologi/fiskeribiologi, en innen kjemisk oseanografi og en innen fysisk oseanografi. Komitémedlemmene oppnevnes for en periode på 3 år.
4. Komitéens arbeid og innstilling er konfidensiell.
5. Innstilling fra komitéen overleveres styret minst en måned før årsmøtet.
6. Æresmedlem utnevnes på årsmøtet etter enstemmig innstilling både fra komitéen og fra styret.
7. Æresmedlemmer skal ikke betale årskontingent.

Foto: Terje Thorsnes