Vedtekter for Norske Havforskeres Forening

Vedtatt på årsmøtet 27. august 1976, sist endret 16. november 2011

§ 1. Navn og initialer

Foreningens navn er Norske Havforskeres Forening, forkortet form NHF.


§ 2. Formål

Foreningen har som hovedformål å arrangere faglige årsmøter og gjennom disse bidra til å øke kjennskapet til norsk havforskning og undervisning i marine fagfelt.


§ 3. Medlemmer

1. Som medlemmer av NHF kan opptas forskere og andre som gjennom utdannelse eller yrke har tilknytning til norsk havforskning. Foreningens medlemmer har sine fagfelt innen fysisk, kjemisk, geologisk/geofysisk og biologisk oseanografi.

2. Interesserte søker selv om medlemskap.

3. Søknader om medlemskap behandles fortløpende av styret.

4. Æresmedlemmer kan utnevnes i foreningens årsmøte i henhold til eget reglement vedtatt i Årsmøte 2000.

5. Medlemmene betaler årskontingent hvis størrelse fastsettes av årsmøtet for ett år ad gangen.

6. Sletting fra medlemsregister skjer ved ikke innbetalt årskontigent i to påfølgende år eller ved beskjed om utmelding til styret.

7. Pensjonister har fritt medlemssskap.


§ 4. Ledelse

1. Foreningen ledes av et styre som består av leder, sekretær og 3 styremedlemmer. De siste skal ha personlige vara. Ett av styremedlemmene fungerer som kasserer.

2. Samtlige tillitsvalgte velges for en periode på 3 år.Studenter (master eller PhD) kan eventuelt velges for en periode på ett år av gangen.

3. Det oppfordres til at styremedlemmene sitter bare en periode for å oppnå god faglig og geografisk representasjon. Det oppfordres til at ett av styremedlemmene er student. Styremedlemmene kan likevel gjenvelges for en periode, men etter 6 års funksjonstid må det gå minst 3 år før de igjen kan motta valg. 

4. Sekretæren kan gjenvelges uten slik begrensning.


§ 5. Årsmøte

1.På møtet gis det vitenskapelige presentasjoner og det arrangeres faglige diskusjoner.

2. Foreningssaker behandles og det informeres fra arbeidet i annet internasjonalt og nasjonalt arbeide.

3. Årsmøtet bestemmer tidspunkt og sted for neste årsmøte.

4. Årsmøtet velger nytt styre i valgårene ved at det sittende styre foreslår en valgkomite som leverer en liste over kandidater til de forskjellige verv. Forsamlingen kan også stille forslag til kandidater.

5. Ikke-medlemmer kan delta på årsmøtet, men må da betale en deltakeravgift.

6. Pensjonister kan søke om reisestipend for å delta på årsmøtet.

7. Studenter kan søke om reisestipend for å presentere på årsmøtet.

 

§ 6. Vedtektsendringer

1. Forslag til forandringer av vedtektene må sendes til styrets sekretær senest 4 måneder før årsmøtet og må meddeles medlemmene minst en måned før årsmøtet.

2. For at vedtektsendringen skal kunne innføres kreves 2/3 flertall under avstemming på årsmøtet.