Havforskarmøte 2022

Stad: Holmen Fjordhotell, Oslo 

Dato: 21-23 november 2022

Bruk eller vern – Arealbruk til havs  
Noreg er ei sinke når det gjeld vern av havet – er vi for avhengig av havet reint økonomisk til å verne havet? Og kva betyr vern – eigentleg? Kan vi fortsatt drive fiske, oppdrett og anna kommersiell aktivitet i eit verna havområde? Vil marine verneområde gi større fiskefangst eller er det bare tapt inntekt? Kan restaurering av havområde gi oss tilbake tapte naturtypar, flora og fauna? Og kan ny industri som vindkraft til havs eller dyrking av tang og tare ha positive effektar for livet i havet?