Neste havforskermøte

      Ingen kommentarer til Neste havforskermøte

Neste Havforskermøte blir 12.-13. februar 2019 om KYST
I februar er det klart for neste Havforskermøte. Denne gangen reiser vi til Tromsø, og det faglige fokuset blir «kyst». Norge har en enormt lang kystlinje med fjorder og særegne økosystemer. Størstedelen av Norges befolkning bor langs kysten. Det er langs kysten det meste av verdiskapning, matproduksjon, transport og industri foregår. Og vi vet forbausende lite om kystøkosystemene og endringene som skjer der, blant annet fordi tidsserier og overvåkning er svært begrenset sammenlignet med innsatsen i de åpne havområdene. NHF håper derfor på å spre litt iver og interesse for kystforskning, samtidig som presentasjoner om all annen havforskning også er hjertelig velkommen og høyst ønsket, som vanlig.

Samtidig som vi gleder oss til å møte alle havforskerne har vi lagt merke til at det er omtrent like mange deltagere på havforskermøtene nå for tiden som det var på syttitallet, og bare litt flere enn det var på femtitallet. Norske Havforskeres Forening har altså ikke klart å vokse i takt med økningen i antall forskere og studenter som holder på med havet. Hvorfor? For vi bør vel ha ambisjon om å dekke bredden, og være et naturlig valg for faglig påfyll og diskusjon?

Kanskje holder noe av det samme på å skje med havforskning som skjedde med klimaforskning for et par tiår siden. Da var fagfeltene veldig fragmenterte, man var kjemisk oseanograf, bølgefysiker eller meteorolog, og snakket sammen når man trengte det men helst ikke ellers. Drevet fram av behovet for å forstå de menneskeskapte klimaendringene oppfatter disse disiplinene seg nå som viktige brikker for å forklare jordsystemet. Bølgefysikken er ikke lenger bare interessant for de innvidde, men helt nødvendig for å forstå koblinger mellom hav og atmosfære, for finskala havmodellering og for økologiske prosesser som virker på karbonkretsløpet. Koblingene har blitt viktigere, mellom atmosfære og hav, mellom is og bølger, mellom kjemien i lufta og den i vann, osv. Ved å jobbe sammen har altså ekspertkunnskapen blitt dypere og viktigere, selv om noen av disiplingrensene har blitt utydeligere.

I dag er havet en helt sentral brikke i klimadynamikken, og mange havforskere identifiserer seg kanskje lettere med klimaforskning? Fiskeribiologer er opptatt av å løse de store globale utfordringene med mat til en voksende verdensbefolkning. Andre studerer næringsstoffer fra sjømat og ser gevinster for folkehelse og medisin. Geologene fordeler seg fint mellom de som jobber med olje, mineralutvinning, kartlegging og studier av naturlige prosesser. Legg lakseindustrien, skipsfart, turisme og rekreasjon på toppen, og man ser at havet er et fokuspunkt for mange viktige samfunnsinteresser men hvor metode, verdier og identitet spriker veldig. Kanskje er Norske Havforskeres Forening blitt relativt sett mindre fordi havet har blitt så viktig for alt annet?

Igjen kan vi la oss inspirere av klimavitenskapene. I stedet for å mure seg inne ble disiplinene viktigere ved å oppsøke nye møteplasser, når de utforsket grensene mot andre fagfelt. En større møteplass om klimaforskning har for eksempel ikke utryddet bølgefysikken, men revitalisert den og ført til vekst og videreutvikling. Neste havforskermøte vil derfor arrangeres samtidig med det årlige møtet til en forening med tilgrensende fagfelt. Denne gangen har vi valgt å flytte Havforskermøtet noen måneder, til 12.-13. februar 2019 i Tromsø, slik at vi kan ha det samtidig med møtet for Norsk Økologisk Forening (NØF). NØF er ganske nystartet og har cirka 200 medlemmer på sine møter, men er dominert av terrestre økologer. Tanken er én felles dag der land møter hav, med inviterte foredragsholdere og gode faglige foredrag fra medlemmene. Etter lunsj satser vi på en felles, åpen debatt på universitetet, og avslutter dagen med en felles fest om kvelden. Dagen etter har vi havforskere for oss selv, vi løfter fram alle de andre sidene ved havet, og så tar vi en bløt havforskerfest om kvelden, med sanger. Sett av datoene, så kommer vi med mer informasjon om programmet etter hvert som det faller på plass.

Kanskje blir det gøy, og vi ser at våre havrelaterte fag blir større og viktigere når vi ser dem i sammenheng med nærliggende fagfelt? Eller kanskje vil vi oppleve at vi har særegenheter som forsvinner når vi er sammen med andre, og at vi vil ha møter for oss selv for å rendyrke en egen profil? Den debatten tar vi på slutten av Havforskermøtet, for å bli enige om veien videre. Skulle det gi mersmak, kan vi planlegge for felles møte med Norsk Geofysisk Forening året etter, hvor klima i så fall blir et naturlig felles interesseområde.

Håper vi sees i Tromsø 12. og 13. februar!

Workshop om selvstyrte undervannsfarkoster ved Runde Miljøsenter.

Runde Miljøsenter arrangerer workshop om overvåkning av havet med selvstyrte undervannsfarkoster ved Runde Miljøsenter for forskere, industri og andre interesserte. Kurset er på Runde 5.-6. desember, ledet av oseanograf Jenny Ullgren og Claudia Erber. Trykk her for lenke til arrangementets hjemmeside.

Havforskermøtet 2017

      Ingen kommentarer til Havforskermøtet 2017

Møtet finner sted på Hotell Neptun i Bergen sentrum fra lunsj onsdag 18. oktober til lunsj fredag 20. oktober. Og nå nærmer fristen seg for å melde på bidrag: søndag 3. september.

Meld deg på med presentasjon eller poster! All slags forskning om havet er velkommen: geologi, oseanografi, kjemi, fysikk, teknologi, biologi og samfunn. Det er også mulig å delta på møtet uten å presentere noe. Vi håper å se deg på møtet, og høre hva du har forsket på i det siste!

Onsdag blir det debatt: «Hvordan få mer mat fra havet?» Den økende verdensbefolkningen er nødt til å hente mer mat fra havet om en skal unngå smertefulle katastrofer. En rekke innledere vil fokusere på både fiskeri og akvakultur, i nasjonalt og globalt perspektiv: Dag Aksnes (UiB), Ørjan Karlsen (HI), Webjørn Melle (HI), Svein Sundby (HI), Christofer Troedsson (Uni Research), Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet) og Marine Harvest. Det finnes få enkle løsninger, og forhåpentligvis blir det nye momenter å gruble over.

Før festmiddagen torsdag kveld blir vi med på årets Buckland Lecture i regi av Det Europeiske Vitenskapsakademiet og med UiBs rektor som vert i den ennå nye aulaen: Paul Hart – Stewards of the Sea. Returning power to fishers.

Vi har også en felles seanse med Norges Forskningsråds marine forskningsprogram Marinforsk. Torsdag ettermiddag blir det informasjon og debatt om finansiering av marin forskning i Norge, og om hvordan forskningen brukes i forvaltningen.

Vi oppfordrer PhD-studenter og postdoktorer til å presentere sine prosjekter til kommentarer og innspill fra de øvrige deltagerne. Kanskje kan tilbakemeldingene vise til referansestudier, upublisert informasjon, nye metoder, ukjent kompetanse, eller på andre måter styrke forskningen deres. Husk å gi beskjed når du registrerer deg om du ønsker å være med på dette.

A note regarding language: It is totally fine to present talks or posters in English, and it is quite common for the presentations to have slides in English but Norwegian “audio-track”. At the same time, the debate and many of the presentations will be in Norwegian, so to get the most out of the rest of the meeting it is an advantage to have a basic command of Norwegian.

Ellers blir det spennende forskningsforedrag, postersesjon, festmiddag torsdag kveld, og ellers rikelig anledning til gode diskusjoner med andre medlemmer om havet og livet.

«Forskere og andre som gjennom utdannelse eller yrke har tilknytning til norsk havforskning» kan bli medlem. For studenter betyr dette at om du holder på med en relevant mastergrad er du hjertelig velkommen til å søke medlemskap.

Registrering til Havforskermøtet 18.-20. oktober i Bergen nå åpnet

Årsmøtet i Norske havforskeres forening er i år lagt til Bergen 18.–20. oktober, på hotell Scandic Neptun i sentrum. Det er en glimrende anledning til å treffe havforskere fra forskjellige fagdisipliner og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta med nye kollegaer og studenter.

Årets debattema er «Hvordan få mer mat fra havet?» EU har nylig opprettet et vitenskapelig råd av tidligere nobelprisvinnere og lignende for å gi innspill til hvordan Europeisk politikk bør utvikles på viktige områder, og dette er det første spørsmålet som har blitt stilt til rådet. For tiden pågår en norsk-ledet prosess hvor mange forskere kommer med innspill, og dette kan komme til å prege både forskning og samfunnsdebatt i årene som kommer. Både havfysikk, habitat, produksjon på alle nivåer, fiskeri og akvakultur kan vinkles inn mot dette temaet, og vi håper på et bredt innslag av presentasjoner og en spennende paneldebatt om dette aktuelle temaet.

Årets møte vil overlappe med PhD-samlingen til NFRs marine forskningsprogram MARINFORSK. Vi benytter denne anledningen til en sesjon om forskningsfinansiering i Norge, der NFR og andre vil presentere noen av mulighetene som finnes, og der forvaltningssektoren får presentere sine forskningsbehov og hvordan forskning benyttes i deres virke.

I år forsøker vi med å gi litt mer fokus til PhDer og Postdocer. Vi oppfordrer disse til å melde på en presentasjon om sitt prosjekt, og ber om et litt fyldigere abstract på opptil en side som beskriver også planer, ikke bare hva som er gjort. Under disse presentasjonene blir det satt av mer tid til diskusjon, og vi kommer til å be erfarne forskere om å forberede noen kommentarer og spørsmål. Det er mye god forskning som har blitt gjort tidligere og som ikke er så lett å finne fram til, og vi håper dette kan være med på å peke til ukjent litteratur, finne referansestasjoner og knytte nye kontakter.

Møtet starter onsdag 18. oktober kl. 11:00 (registrering og lunsj, programmet begynner 13:00) og avsluttes med lunsj fredag 20. oktober. Grunnen til at møtet blir i Bergen i år også er at vi hadde lokale krefter som kan hjelpe til med organiseringen.

Registrering er nå åpen og gjøres via http://havforsk.no/nb/registrering. Meld deg gjerne på nå, så kan du sende inn foredrag/poster fram til 3. september 2017. Prisen for 3 dagers deltagelse inkludert festmiddag torsdag kveld og sosial tilstelning onsdag kveld er 2800 NOK (3100 for ikke-medlemmer). Trekk fra 1000 og kryss av dersom du ikke ønsker å være med på festmiddagen. Dersom du ønsker å være med på kun deler av møtet, ta kontakt på havforsk@havforsk.no. Registreringen er først gyldig når du også har betalt for møtet (helst til bankkonto 0531.08.83850, husk å merke med navn, alternativt på VIPPS til 75613). NHF har reservert rom på Scandic Neptun kr. 1290 per natt (inkludert frokost) som betales direkte til hotellet, og dere må krysse av dersom dere ønsker romreservering.

Tittel og sammendrag med maksimalt 250 ord, gjerne med en illustrasjon/figur, sendes i egen mal til havforsk@havforsk.no innen søndag 3. september 2017.  Spesifiser om du ønsker foredrag eller poster, og vi gjør oppmerksom på at foredrag kan bli omgjort til poster dersom pågangen blir stor.

Medlemskontingent 2017

Styret vil også benytte anledningen til å minne alle medlemmer om å betale medlemskontingent på 300 NOK. Vi foretrekker at betaling skjer ved direkte overføring til vår konto (0531.08.83850, husk å merke med navn) eller på VIPPS (75613). Din medlemskontingent bidrar blant annet til at vi kan arrangere et faglig og sosialt spennende årsmøte.